Strona główna | Organizacje

‹‹‹ poprzednia1234następna ›››
SKB
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

Podstawowe cele Stowarzyszenia:  działanie na rzecz wyodrębnienia zawodu Kosztorysanta wśród zawodów budowlanych, wypracowanie zasad współdziałania i form integracji środowiska Kosztorysantów budowlanych, ochrona praw zawodowych i podniesienia rangi zawodu Kosztorysanta budowlanego, tworzenie warunków do powstania ogólnopolskiego samorządu zawodowego kosztorysantów budowlanych, doskonalenie i rozwój systemu Kształcenia i podnoszenia Kwalifikacji Kosztorysantów budowlanych, organizowanie działań dotyczących formułowania i kształtowania zasad środowiskowej etyki zawodowej Kosztorysantów budowlanych oraz systemu kontroli ich przestrzegania.

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

ul. Widok 5/7/9, pokój 317
00-023 Warszawa

tel.: 22 826 15 67


www.kosztorysowanie.org.pl

Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) jest samorządem zawodowym architektów w Polsce.

Nadrzędnym celem statutowym IARP jest ochrona ładu przestrzeni publicznej, poprzez sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez wszystkich swoich członków.

Działania samorządu architektów zmierzają w kierunku zagwarantowania najwyższej jakości usług wykonywanych na rzecz klientów (inwestorów), przy jednoczesnym zachowaniu wartości kulturowych i ładu przestrzennego, jako dobra publicznego.

Przynależność do IARP jest warunkiem legalnego wykonywania zawodu architekta, przede wszystkim w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej do celów uzyskania pozwolenia na budowę.

Krajowa Rada Izby Architektów

Ul. Foksal 2
00-366 Warszawa

tel. 22 827 85 14
tel./fax 22 827 62 42


www.izbaarchitektow.p
ISACA
Stowarzyszenie do Spraw Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych
elem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna służąca podnoszeniu oraz rozwijaniu wiedzy i umiejętności Członków w zakresie prowadzenia audytu oraz świadczenia usług doradczych w dziedzinie audytu i kontroli systemów informatycznych.
ISACA nadaje również certyfikaty Certified Information Security Manager (CISM).
Biuro Stowarzyszenia

ul. Wilcza 31 lok. 1A
00-544 Warszawa

tel.: 022 502 0905
fax.: 022 745 020


www.isaca.org
SJSI
Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych
Organizacja jest platformą wymiany doświadczeń oraz podnoszenia kwalifikacji dla osób, które zawodowo zajmują się zagadnieniem jakości systemów informatycznych. Testowanie, jako jedna z istotniejszych metod zapewnienia jakości, jest ważnym obszarem zainteresowania Stowarzyszenia. Stowarzyszenie upowszechnia wiedzę dotyczącą testowania systemów informatycznych oraz innych metod zapewnienia jakości systemów informatycznych. Dodatkowymi celami stowarzyszenia jest ujednolicenie terminologii dotyczącej zagadnień związanych z testowaniem i jakością systemów informatycznych oraz inicjowanie, rozwijanie oraz wspieranie istniejących działań służących wdrażaniu rozwiązań w dziedzinie testowania systemów informatycznych

Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych

ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

Adres korespondencyjny:

SJSI
Skrytka pocztowa 22
00-950 Warszawa


www.sjsi.org
‹‹‹ poprzednia1234następna ›››