Strona główna | ProjektowanieProgramy do świadectw energetycznych

Programy do świadectw energetycznych

Sporządzanie charakterystyki energetycznej budynków nie musi być skomplikowane i pracochłonne. Na rynku istnieją bowiem programy komputerowe, które znacznie przyspieszają wystawianie świadectw energetycznych. Pozostaje zatem wybór odpowiedniej aplikacji, spośród gamy produktów oferowanych przez firmy informatyczne.

Fot. Atlas

Audytor
Audytor OZC 3D to wszechstronny program inżynierski służący do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania i chłodzenia budynków oraz wykonywania świadectw energetycznych budynków i ich poszczególnych części.

Aplikacja umożliwia również wykonanie analizy cieplno-wilgotnościowej jednorodnych i niejednorodnych przegród budowlanych.


Audytor OZC 3D – podgląd wydruku świadectwa energetycznego budynku
Rys. Sankom

Program przeznaczony jest głównie dla profesjonalnych użytkowników stąd autorzy programu położyli nacisk przede wszystkim na precyzyjne obliczenia inżynierskie i przygotowali zestaw szczegółowych raportów prezentujących wyniki obliczeń, umożliwiające ich wnikliwą analizę i ewentualną korektę danych projektu.

Audytor OZC 3D pozwala na wykonywanie obliczeń cieplnych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również uwalnia projektantów od konieczności dogłębnego studiowania często zawiłych i niejasnych przepisów. W programie wyeliminowano wiele błędów występujących w przepisach oraz wprowadzono dodatkowe rozszerzenia metod obliczeniowych zwiększających jego elastyczność. Dzięki temu również mniej zaawansowani użytkownicy z powodzeniem wykorzystają program do wykonywania świadectw i audytów energetycznych.


Audytor OZC 3D – edycja danych pomieszczenia wraz z trójwymiarową wizualizacją budynku
Rys. Sankom

Najnowsza wersja programu umożliwia bezpośrednią współpracę między architektami i projektantami wewnętrznych instalacji sanitarnych przez wygodny system wymiany danych o strukturze budynku – format gbXML zaimportowany z programu Revit Architecture. Dane o budynku wyświetlane są w programie, w trójwymiarowym interfejsie graficznym z możliwością częściowej edycji.

W programie zastosowano także szereg rozwiązań ułatwiających i przyspieszających wprowadzanie danych, między innymi: system dziedziczenia danych, rozbudowany system diagnostyki błędów, definiowanie zmiennych, podręczny katalog materiałów budowlanych, czy automatyczne wykrywanie mostków cieplnych.
Program umożliwia:
 • obliczanie współczynników przenikania ciepła U dla przegród budowlanych,
 • uproszczoną oraz dokładną analizę wilgotnościową przegród budowlanych,
 • obliczanie projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń i budynku według starej i nowej normy,
 • obliczanie sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną i chłodniczą całego budynku i wybranych części (stref, lokali, mieszkań),
 • wyznaczanie świadectw energetycznych dla całego budynku i wybranych jego części,
 • wyznaczanie charakterystyki energetycznej budynku,
 • obliczanie budynków wyposażonych w różne systemy wentylacji,
 • dobór grzejników w pomieszczeniach.
Dodatkowe informacje o programie oraz wersję demonstracyjną można znaleźć na stronie producenta programu – firmy Sankom.

BuildDesk Energy Certificate Professional
BuildDesk Energy Certificate Professional to oprogramowanie do analizy charakterystyki energetycznej budynków i przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej, jak również projektowanej charakterystyki energetycznej budynku. Dzięki intuicyjnym rozwiązaniom, licznym podpowiedziom i instrukcjom oraz możliwości konsultacji (na forum lub przez e-mail) praca z programem jest przy tym niezwykle prosta.

W BuildDesk Energy Certificate Professional zastosowano rozwiązanie oparte na technologii mieszanej online i offline. Pozwala to z jednej strony na łatwy dostęp do programu (przez przeglądarkę internetową, lokalnie po pobraniu ze strony), jak również możliwość pracy na wielu stanowiskach bez ponoszenia kosztów instalacji. Program pozwala na bezpłatne dokonywanie analiz i modyfikowanie projektów. Elementem płatnym jest generacja opracowań, czyli gotowych wydruków w formacie PDF. Generacja odbywa się przez połączenie z serwerem BuildDesk, gdzie wydruki wraz z projektami są udostępniane danemu użytkownikowi. Takie rozwiązanie daje możliwość korzystania z jednego konta na nieograniczonej liczbie stanowisk jednocześnie. Bezpłatne i automatyczne aktualizacje zapewniają pracę z programem zawsze aktualnym względem obowiązującego prawa.


BuildDesk Energy Certificate Professional – wprowadzanie podstawowych danych budynku
Rys. BuildDesk


Dostęp do generacji można uzyskać poprzez tzw. pakiety kredytów, czyli płatność za konkretne opracowanie, lub na zasadzie licencji czasowej. Licencja pozwala na korzystanie z obydwu programów bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez okres 3, 6 czy 12 miesięcy. Natomiast dostęp online do generacji umożliwia wykorzystanie jednej licencji na wielu komputerach. Pozwala to, bez dodatkowych kosztów, analizować pod względem energetycznym kilka, kilkanaście projektów naraz w tym samym czasie.

Dbając o najwyższy poziom wykonywanych usług z użyciem programu BuildDesk Energy Certificate Professional, BuildDesk wspiera merytorycznie i techniczne użytkowników. Poprzez forum, kontakt telefoniczny lub mailowy każdy może uzyskać zarówno poradę techniczną, jak i merytoryczną dotyczącą analizowanego projektu. Ponadto w celu wsparcia samego procesu analizowania budynku BuildDesk udostępnia szeroką bazę projektów gotowych. Aktualnie jest to ponad 3000 gotowych projektów domów jednorodzinnych najpopularniejszych pracowni. Pozwala to na oszczędność czasu przez dokonywanie analizy w oparciu o projekt gotowy i jego modyfikacje. W planach rozwoju narzędzi jest m.in. powiększenie bazy projektów gotowych również o inne rodzaje budynków oraz dołożenie edytora umożliwiającego wczytywanie podkładów graficznych.


BuildDesk Energy Certificate Professional – Zakładka „Wyniki”, zapotrzebowanie na energię pierwotną
Rys. BuildDesk


Podsumowując, program BuildDesk Energy Certificate Professional umożliwia łatwe i proste dokonanie analizy energetycznej budynku, i sporządzenie stosownego świadectwa. Dostępność programu oraz sposób płatności (za wygenerowane opracowania lub w formie licencji) pozwala na jego elastyczne wykorzystanie. Natomiast ciągły rozwój i aktualizacje dają pewność, że pracujemy na profesjonalnym i sprawdzonym programie.

Certo
Program Certo, oferowany przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska z Wrocławia, przeznaczony jest do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz sporządzania charakterystyki energetycznej: budynków i lokali mieszkalnych, budynków niemieszkalnych (np.: użyteczności publicznej, szkół, szpitali, biur), części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, budynków produkcyjnych, hal, mroźni, budynków handlowych.

Świadectwa mogą być wykonywane zarówno dla obiektów ogrzewanych jak i chłodzonych. Certo pozwala także na wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.

Program jest oczywiście zgodny z rozporządzeniem z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej oraz z zasadami określonymi w aktualnie obowiązujących normach.


Generowanie certyfikatu do pliku PDF w programie Certo
Rys. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska


Za pomocą Certo – Optymalizacja można ponadto optymalizować system grzewczy, system c.w.u., przegrody, stolarkę oraz wentylację mechaniczną. Na podstawie wyników optymalizacji, Certo formułuje treść proponowanych zmian do świadectwa charakterystyki energetycznej.
Program Certo pozwala na:
 • intuicyjne i wygodne modelowanie budynku, lokali i pomieszczeń;
 • uzyskanie świadectwa dla całego budynku oraz osobnych świadectw dla poszczególnych lokali;
 • obliczenie charakterystyk energetycznych budynków wyposażonych w instalacje chłodzenia;
 • uzyskanie dowolnego podziału lokalu (automatycznie lub ręcznie) na strefy obliczeniowe;
 • obliczanie współczynnika U, zgodnie z normą PN-EN 6946 (uwzględnia poprawki na nieszczelności w izolacji termicznej, łączniki mechaniczne oraz na stropodach odwrócony);
 • obliczenie wpływu liniowych mostków cieplnych, oblicza U dla przegród niejednorodnych zgodnie z PN-EN 6946:2008;
 • dowolne obliczanie zysków ciepła od użytkowników (w zależności od ich aktywności), oświetlenia, urządzeń elektrycznych, urządzeń mechanicznych, procesów produkcji oraz od cieczy na poziomie budynku, lokalu a nawet pomieszczenia;
 • automatyczne obliczanie ilości energii na oświetlenie oraz zysków ciepła od oświetlenia;
 • określenie wpływu zacienienia na poziomie budynku oraz na poziomie poszczególnych przegród przezroczystych poziomych, pionowych oraz ruchomych;
 • budowanie własnych baz (przegród, materiałów, liniowych mostków cieplnych);
 • korzystanie z bogatego zbioru podpowiedzi dotyczących obowiązujących norm, rozporządzeń i baz danych;
 • generowanie wyników obliczeń do arkusza kalkulacyjnego.
Producent oferuje bezpłatną pomoc merytoryczną ekspertów, w ramach której posiadacz programu może skonsultować wykonaną charakterystykę lub świadectwo.

Zaletą Certo jest również możliwość generowania wydruków do szyfrowanych plików PDF oraz do „otwartych” plików DOC, RTF, XLS i HTML (Adobe Acrobat Reader, MS Word, MS Excel, OpenOffice). Brak jest przy tym ograniczeń czasowych użytkowania oraz limitów wydruków.


Generowanie certyfikatu do pliku PDF w programie Certo
Rys. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska


Dla wygody użytkowników do programu dołączono m.in.: poradnik – jak wykonać świadectwa charakterystyki energetycznej oraz charakterystykę energetyczną do projektu; arkusze pomocnicze do przygotowania danych dla charakterystyki i świadectwa; przykładowe pliki świadectw charakterystyki energetycznej, projektowanej charakterystyki energetycznej.

Program wyposażono również w bazy: gotowych domów jednorodzinnych; danych oraz informacji niezbędnych do wykonywania charakterystyki energetycznej, przygotowane w postaci podpowiedzi, streszczeń odpowiednich rozporządzeń, norm oraz wiedzy inżynierskiej; materiałów budowlanych; źródeł ciepła – kotłów, pomp ciepła, rekuperatorów; współczynników przenikania ciepła dla stolarki budowlanej; mostków termicznych, odpowiadających normie PN-EN ISO 14683, którą można dowolnie rozbudowywać dodając własne wartości np. z katalogu mostków cieplnych ITB; pomieszczeń typowych odpowiadających funkcji budynku, z określonymi wymaganiami ich wentylacji, co znacznie skraca wprowadzanie danych bez konieczności poszukiwania w normach.

Program Certo posiada rekomendację Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 1 (14) 2012
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej