Strona główna | KosztorysowanieBazy cen dla kosztorysantów

Bazy cen dla kosztorysantów

Nieodzownym elementem warsztatu pracy kosztorysanta są podstawy cenowe (stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, pracy sprzętu, wskaźniki narzutów itd.). Gdzie ich szukać? Poniżej opisujemy bazy cen wybrane przez naszą redakcję.

Rys Orgbud-Serwis

InterCenBud
InterCenBud, czyli Internetowa Baza Cen Materiałów Budowlanych jest największą tego typu ogólnopolską bazą dostępną w sieci Internet pod adresem www.intercenbud.pl lub w wersji na CD aktualizowanej co kwartał. Adresowana jest do kosztorysantów, inwestorów, firm wykonawczych, inspektorów budowlanych, osób weryfikujących kosztorysy jak i dostawców materiałów budowlanych, dla których stanowi medium reklamowe.

Baza zawiera ponad 100 tysięcy cen najmu sprzętu i materiałów budowlanych stosowanych zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, w tym ceny uśrednione materiałów i pracy sprzętu przeznaczone do kalkulacji cen jednostkowych w kosztorysach inwestorskich z możliwością pobrania ich do programów kosztorysowych.

Obie wersje InterCenBud (internetowa i CD) oferują użytkownikom rozbudowane mechanizmy wyszukiwania informacji. Materiały można wyszukiwać np. wg: nazwy, indeksu KMB/ETO, ceny jednostkowej, jednostki miary, dostawcy itp. Dodatkowym atutem bazy jest fakt, że ceny mogą być automatycznie wczytywane do kosztorysów sporządzanych w różnych programach kosztorysowych, a do dostawców można wysyłać e-maile z zapytaniami ofertowymi dotyczącymi zakupu i dostawy wybranych materiałów.

Najważniejsze cechy InterCenBud-u:
zawsze aktualna baza licząca ponad 100 tys. cen materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i innych stosowanych zarówno w tradycyjnych jak i nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych;
  • dostęp do uśrednionych ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych oraz pracy sprzętu przeznaczonych do kalkulacji cen jednostkowych w kosztorysach inwestorskich;
  • rozbudowany mechanizm wyszukiwania materiałów i dostawców według zadanych kryteriów takich jak: branża, nazwa materiału, indeks PKWiU lub KMB/ETO, cena, nazwa firmy, dostawcy;
  • możliwość importu wyszukanych cen do najpopularniejszych programów kosztorysowych;
  • możliwość wybrania ofert z konkretnego regionu kraju;
  • wgląd do danych teleadresowych dostawców i producentów;
  • automatyczny mechanizm wysyłania zapytań ofertowych e-mailem bezpośrednio do dostawcy lub wybranych dostawców, z prośbą o podanie cen i warunków zakupu wyszukanych towarów;
  • możliwość dokupienia bazy InterCenBud na CD z dodatkową bazą cen robót z KNR-ów z serii AT, pomoc e-mailowa w wyszukiwaniu cen nietypowych materiałów, które nie są umieszczone w cenniku;
  • 24-godzinny serwis przez e-mail;
  • możliwość zamieszczenia informacji/reklamy w Katalogu Kosztorysantów Polskich www.kosztorysanci.pl;
  • dostęp do internetowego serwisu www.e-kosztorys.pl umożliwiającego tworzenie prostych kalkulacji kosztorysowych.
Twórcą Internetowej Bazy Cen Materiałów Budowlanych jest firma Athenasoft
Sp. z o.o.

Kompleksowa oferta firmy Bistyp-CONSULTING
Bistyp-Consulting Sp. z o.o. zajmuje się badaniem cen i kosztów robót na rynku budowlanym. Na bazę cen Bistyp-Consulting składają się wydawnictwa w formie książkowej, na płytach CD i internetowa baza e-bistyp.

Do nowego wydania „Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych” w IV kwartale 2008 r. wprowadzono szereg nowych pozycji w zakresie cen jednostkowych robót budowlanych, które zostały zamieszczone w części I katalogu „Cennik jednostkowy robót inwestycyjnych”. Nowe pozycje obejmują swoim zakresem następujące rodzaje robót: dachy zielone – zawierają pozycje na wykonanie warstw konstrukcyjnych, odwodnienia i warstw ogrodniczych; systemy posadzkowe w systemie Ceresit (KNR Nr C-2) – zawierają pozycje na wykonanie podkładów o różnych grubościach, wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych, wykonanie posadzek samopoziomujących oraz klejenie różnego rodzaju wykładzin rulonowych na powierzchniach poziomych i na schodach; docieplenia w technologii Dryvit Roxsulation-SM – zawierają pozycje na wykonanie dociepleń w systemie Dryvit z wykonaniem ocieplenia płytami z wełny mineralnej.

Do części II katalogu „Cennik jednostkowy obiektów inwestycyjnych” wprowadzono nowe obiekty z zakresu budownictwa mieszkaniowego, ogólnego, dodano nowe obiekty drogowe oraz obiekty ekologicznych i biologicznych oczyszczalni ścieków. W zakresie budownictwa mieszkaniowego dodano do katalogu budynek mieszkalny wielorodzinny
– 4 kondygnacje, 40 lokali mieszkalnych w dwóch systemach wykonawstwa. Pierwszy obejmuje wykonanie budynku mieszkalnego z pełnym zakresem robót wykończeniowych, drugi zaś stanowi wykonanie budynku mieszkalnego w systemie deweloperskim.

W zakresie budownictwa ogólnego wprowadzono budynek świetlicy wiejskiej, który stanowi obiekt wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia.

Do rozdziału katalogu zawierającego obiekty drogowe wprowadzono drogę dojazdową do gruntów ornych oraz utwardzenie drogi śródpolnej płytami JOMB.

Nowymi obiektami są także obiekty ekologicznych i biologicznych oczyszczalni ścieków (11 obiektów), przeznaczone dla różnej liczby użytkowników, które zostały zamieszczone w rozdziale „Kontenerowe, bezobsługowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków”. Wprowadzono przydomowe oczyszczalnie z układem rozsączającym SNZG przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowych z domów jednorodzinnych, gospodarstw, małych przedsiębiorstw itp. zlokalizowanych na terenach nie posiadających kanalizacji, przydomowe oczyszczalnie ścieków typ SNOC z osadem czynnym, które działają w oparciu o metodę oczyszczania biologicznego, oczyszczalnie biologiczne z odprowadzeniem do cieku wodnego oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków z tunelami filtracyjnymi.

W katalogu są również następujące obiekty sportowe: Szkoła gminna z salą gimnastyczną – budynek dydaktyczny; Szkoła gminna z salą gimnastyczną – budynek sali gimnastycznej; Sala gimnastyczna przy Liceum Ogólnokształcącym; Sala gimnastyczna z trybunami na 130 osób; Sala gimnastyczna z trybunami na 410 osób; Sala gimnastyczna bez trybun dla widowni; Pływalnia otwarta o wymiarach 15x25 m i brodzik 10x15 m; Basen w obiektach krytych o wymiarach 12,5x25,0 m, głębokość 1,0–3,5 m; Basen kąpieliskowy o wymiarach 25x15 m z pomostami stalowymi rozbieralnymi; Kryta pływalnia z niecką o wym. 25,0x12,5x0,9–1,6 m; Boisko piłkarskie 105,00x68,00 m z odwodnieniem; Boisko piłkarskie 105,00x68,00 m z nawodnieniem; Bieżnia lekkoatletyczna 6 torowa z nawierzchnią syntetyczną Condipur SP; Bieżnia lekkoatletyczna 6 torowa z nawierzchnią syntetyczną Condipur SW; Bieżnia lekkoatletyczna 6 torowa z nawierzchnią syntetyczną Condipur M; Ścieżka rowerowa z asfaltobetonu; Ścieżka rowerowa z asfaltobetonu i nawierzchnią akrylową; Boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej Italgreen 20S; Boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej Italgreen 32 FLA; Boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej Italgreen 65 Stadium Pro; Boisko do koszykówki, nawierzchnia akryl Nova; Boisko do koszykówki, nawierzchnia Condipur SP; Lodowisko rekreacyjne, demontowalne o wymiarach 20x30 m; Boisko terenowe do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wymiarach 100x50 m; Boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 60x40 m; Boisko sportowe wielofunkcyjne o wymiarach 60x40 m; Kort tenisowy na terenie kompleksu wypoczynkowego; Mini stadion lekkoatletyczny z wyposażeniem; Budynek szatni sportowej.

„Katalog cen jednostkowych robót remontowych” w IV kwartale 2008 r. został rozszerzony o nowe obiekty budowlane.

Wprowadzono doposażenie w instalację c.o. budynku komunalnego 5-kondygnacyjnego (zakres bez węzła cieplnego). Ilość mieszkań 17 szt. + 1 sklep.

Wprowadzono odtworzenie zniszczonego balkonu o powierzchni. 3,5 m2 w elewacji zabytkowej, które obejmuje demontaż belek dwuteowych pozostałych po starym balkonie oraz pełen zakres robót związanych z odtworzeniem konstrukcji nośnej balkonu, płyty balkonowej oraz balustrad. Warstwy izolacyjne płyty balkonowej wykonane w systemie Schomburg.

W cenniku znalazła się również przebudowa istniejącej kotłowni węglowej z powodu nadbudowy budynku komunalnego 3-kondygnacyjnego o poddasze użytkowe o powierzchni 189,70 m2.

Ponadto w części I katalogu obejmującej „Cennik jednostkowy robót remontowych” dodano nowe pozycje dotyczące naprawy konstrukcji betonowych w systemie Ceresit, wypełniania spoin w murach ceglanych oraz impregnacji tynków i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych w systemie Ceresit oraz wykonania tynków renowacyjnych, odgrzybienia ścian ceglanych oraz impregnacji tynków i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych w systemie Kreisel.

„Informacyjny cennik materiałów budowlanych oraz ceny najmu sprzętu budowlanego” IV kwartał 2008 r.

„Informacyjny cennik materiałów instalacyjnych oraz ceny najmu sprzętu budowlanego” IV kwartał 2008 r.

„Informacyjny cennik materiałów elektrycznych oraz ceny najmu sprzętu budowlanego” IV kwartał 2008 r.

„Cennik maszyn i urządzeń” 2/2008.

Wszystkie ww. pozycje wydawnicze znajdują się w internetowej bazie cenowej e-bistyp.

Serwis Informacji Cenowych Budownictwa
„Serwis Informacji Cenowych Budownictwa” – wydawany już od 22 lat przez Ośrodek Orgbud-Serwis, stanowi podstawę kosztorysowania szczegółowego i uproszczonego robót budowlanych oraz szacowania kosztów inwestycji. Przeznaczony jest zarówno dla wykonawców, jak i inwestorów prywatnych oraz zamawiających określających wartość zamówienia publicznego w oparciu o kosztorysy inwestorskie lub planowane koszty robót budowlanych.

Wydawnictwa Orgbud-Serwis służą biegłym oraz rzeczoznawcom majątkowym do wycen inwestycji i nieruchomości.

Za korzystaniem z szerokiego zakresu podstaw cenowych publikowanych przez Orgbud-Serwis przemawia niestabilny rynek.

Rozbudowane zbiory cenowe Orgbud--Serwis aktualizowane co kwartał
zapewniają wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego szybką i sku-
teczną aktualizację wcześniej wykonanych wycen. Bogaty zestaw wskaźników, opracowanych na różnych stopniach szczegółowości i w różnych układach, zapewnia uzyskanie rzetelnej wiedzy o koszcie planowanej inwestycji.

W skład baz cenowych wchodzą: ceny materiałów (średnie, średnie z kosztami zakupu, minimalne, maksymalne), pracy sprzętu (wydawnictwo ICCP), stawki robocizny oraz narzuty (wydawnictwo BCB), ceny robót inwestycyjnych (budowlanych – ICRB, instalacyjnych – ICRI, elektrycznych – ICRE, sieci wod.-kan., gaz, i c.o. – ICRS, drogowych – ICRD, energetycznych – ICREn, wyburzeniowych – ICRW, zakładania i konserwacji zieleni – ICRZ), ceny robót remontowych (budowlanych – ICRRB, instalacyjnych – ICRRI, elektrycznych – ICRRE), ceny asortymentów robót (wydawnictwo – ICAR), wskaźniki do wyceny elementów robót inwestycyjnych i remontowych w podziale na obiekty kubaturowe i nie kubaturowe (wydawnictwo – IWNB).

Wszystkie wydawnictwa cenowe w wersji elektronicznej wczytać można do liczących się programów kosztorysowych występujących na rynku.

Ceny, Zamawianie i Kosztorysowanie Robót Budowlanych
Wacetob jest wydawcą miesięcznika „Ceny, Zamawianie i Kosztorysowanie Robót Budowlanych”. Do głównych zagadnień poruszanych na jego łamach należą: wyjaśnienia i opinie w sprawach nakładów rzeczowych w KNP, KNR, KNNR oraz analizy indywidualnych kalkulacji kosztorysowej robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego, kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku; wskaźniki wzrostu cen robót budowlanych; informacje o cenach obiektów budowlanych; umowy i wynagrodzenia za roboty budowlane; podatek VAT dotyczący budownictwa; informacje o aktach normatywnych dotyczących budownictwa; problematyka przetargów i kontraktów na roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych; normatywy – tablice na roboty powszechnie występujące, a nie objęte katalogami (KNR, KNNR); przykłady orzecznictwa prawnego w sprawach procesu inwestycyjnego; problematyka robót budowlanych w zamówieniach publicznych; zagadnienia aktualizacyjne bazy normatywnej kosztorysowania.

Oferta wydawnicza obejmuje ponadto dwie pozycje „Wycena budynków sposobem szczegółowym – baza danych do metody odtworzeniowej” oraz „Cennik maszyn i urządzeń”. Obydwie dostępne są zarówno w formie papierowej, jaki i na płytach CD.Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 1 (2) 2009

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe możliwości dla kosztorysantów
Cenniki z dobrą markąDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej