Strona główna | KosztorysowanieKatalogi i bazy cen dla kosztorysantów

Katalogi i bazy cen dla kosztorysantów

Aby powstał dobry kosztorys konieczne jest skorzystanie z aktualnych katalogów oraz baz cenowych. Te niezbędne dla każdego kosztorysanta informacje udostępniane są przez wyspecjalizowane ośrodki cenotwórcze, a także przez producentów oprogramowania.

Baza cenowa Intercenbud firmy Athenasoft. Jest stale rozwijana i aktualizowana. Pozwala na wyszukiwanie cen wg różnych kryteriów
Rys. Informatyka w Budownictwie


Athenasoft
Athenasoft stale rozwija bazę katalogową, obejmującą nie tylko „tradycyjne” KNR, ale także całą gamę katalogów dotyczących nowoczesnych rozwiązań technologiczno-materiałowych; bazę cenową, obejmującą ponad 100 tys. cen materiałów konkretnych producentów i dystrybutorów, ceny średnie materiałów, pracy i wynajmu sprzętu oraz ceny robót.

Jako jedna z pierwszych firma Athenasoft rozpoczęła opracowywanie katalogów dla nowych technologii (są to KNR serii AT) i na dzień dzisiejszy ukazało się ich ponad 30. Początkowo dotyczyły one konkretnych rozwiązań technologiczno-materiałowych, jednak dynamiczny rozwój technologii wymusił potrzebę opracowania KNR merytorycznych. Są to m.in. katalogi: KNR nr AT-09 Pokrycia dachowe. Dachy ekologiczne, KNR nr AT-22 Okładziny ceramiczne – ściany, KNR nr AT-23 Okładziny ceramiczne – podłogi i schody, KNR nr AT-24 Okładziny ceramiczne basenów, KNR nr AT-25 Iniekcje budowlane, KNR nr AT-26 Tynki renowacyjne, KNR nr AT-27 Hydroizolacje.

W przygotowaniu są katalogi obejmujące kompletne rozwiązania konstrukcji balkonów i tarasów (z uszczelnieniem podpłytkowym oraz z drenażowym odprowadzeniem wody, z uwzględnieniem wykonania warstwy spadkowej, warstw hydroizolacyjnych, drenażowych, termoizolacji, paroizolacji, jastrychu dociskowego, wykonania okładziny ceramicznej, dylatacji, obróbek, obsadzenia balustrad, itp.), posadzek przemysłowych (cementowych, żywicznych, gładkich, antypoślizgowych, z uwzględnieniem wykonania dylatacji, obsadzenia wpustów, itp.) oraz napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Części opisowe tych KNR zawierają oprócz bardzo precyzyjnie podanych założeń kalkulacyjnych także najważniejsze zalecenia wykonawcze oraz rysunki obrazujące sposób wykonania robót. Tam, gdzie jest to niezbędne, podano parametry stosowanych materiałów; ułatwia to przyjęcie odpowiedniej ceny materiału (w KNR nr AT-22 i KNR nr AT-23 dotyczy to np. wymaganej klasy zapraw klejących i spoinujących do okładzin ceramicznych, w zależności od miejsca wykonania okładziny). Katalogi obejmują całość czynności technologicznie niezbędnych do poprawnego wykonania kalkulowanych robót, a tablice opracowano tak, aby „prowadziły kosztorysanta za rękę”. Np. nakłady na wykonanie systemu tynków renowacyjnych (KNR nr AT-26) uwzględniają zarówno odpowiedni rodzaj i układ warstw systemu tynków, jak i ich minimalną grubość.

Prace ujęte w katalogach serii AT mają odzwierciedlenie w bazie cenowej Intercenbud (mogą być importowane do większości programów kosztorysowych). Dotyczy to nie tylko cen materiałów i sprzętu, ale i cen jednostkowych robót. Przy precyzyjnie zdefiniowanych założeniach kalkulacyjnych pozwala to na szybkie, i co najważniejsze poprawne skalkulowanie robót. Baza cenowa Intercenbud jest stale rozwijana i aktualizowana. W chwili obecnej liczy ponad 100 tys. cen materiałów i najmu sprzętu konkretnych producentów i dostawców oraz ok. 4 tys. cen średnich - materiałów i pracy sprzętu. W najbliższej przyszłości będzie ona rozbudowana o ceny wg KNR z dawniej oficjalnej bazy normatywnej. Co ważne, wyszukiwanie cen działa w trybie „on-line”, z poziomu konkretnej pozycji kosztorysowej.

Bistyp – Consulting
Wydawnictwa firmy Bistyp-Consulting, publikowane pod postacią książkową, na nośnikach CD oraz internetowej bazy cen www.e-Bistyp.pl, stanowią kompleksową bazę cen do wyceny pełnego zakresu robót budowlanych i wyliczenia wartości Inwestycji. Baza cen w postaci elektronicznej oraz internetowej może zostać zaimportowana przez większość programów kosztorysowych znajdujących się na rynku. Poniżej charakteryzujemy krótko najważniejsze katalogi cen z oferty Bistyp – Consulting.

„Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych” jest aktualną bazą cen jednostkowych rynkowych robót: budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, inżynieryjnych (sieci wod.-kan., cieplne, gazowe, linie energetyczne, tereny zielone itp.); obiektów z zakresu budownictwa: ogólnego, mieszkaniowego, przemysłowego, komunalnego, rolniczego, sportowego, zaplecza motoryzacji, domów drewnianych całorocznych i letniskowych, budynków kontenerowych itp., szczególnie przydatnych jako obiekty modelowe przy szacowaniu kosztów inwestycji, sporządzaniu ZZK oraz WKI.

„Katalog cen jednostkowych robót i obiektów remontowych” jest bazą cen rynkowych robót budowlanych (w tym PKZ), instalacyjnych: wod.-kan., co., gaz., elektrycznych, sieci zewnętrznych (wod.-kan., co., energetycznych), modernizacji i remontów w obiektach kubaturowych, wymiany centralnej ciepłej i zimnej wody, wymiany centralnego ogrzewania, wymiany kanalizacji sanitarnej, węzłów cieplnych, usuwania awarii wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, remontów dachów, obiektów kubaturowych, nawierzchni sportowych, nawierzchni drogowych, elewacji, rozbiórki itp.
Jedna z wielu pozycji Bistyp - Consulting. Dostępny w postaci drukowanej i elektronicznej „Cennik maszyn i urządzeń”
Rys. Bistyp – Consulting


Ceny publikowane w „Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów drogowych” bazują na aktualnych cenach rynkowych (robocizny, materiałów, pracy sprzętu), uśrednionych w skali kraju oraz uwzględniają wymagania Ogólnych Specyfikacji Technicznych. Umożliwia to ofertowanie i rozliczanie robót zgodnie z międzynarodowymi procedurami.

„Biuletyn cen jednostkowych nawierzchni kolejowych” stanowi kompleksową publikację w zakresie nawierzchni kolejowych, dzięki której możliwe jest szybkie dokonanie wycen. Biuletyn umożliwia dokonanie wyboru wariantu wykonawstwa robót przez analizę publikowanych cen jednostkowych.

Wydawnictwo „Informacyjny cennik materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych oraz ceny najmu sprzętu budowlanego” stanowi pomoc dla: wykonawców, zamawiających, rzeczoznawców przy szacowaniu kosztów robót budowlanych, sporządzaniu i weryfikacji kosztorysów metodą szczegółową, rozliczaniu robót budowlanych oraz negocjowaniu cen i stawek.

Cenniki składają się z czterech działów: ceny materiałów z notowań, ceny najmu sprzętu budowlanego, koszty jednorazowe za przejazd sprzętu budowlanego, ceny materiałów producentów.

Wersja książkowa cennika wydawana jest w trzech oddzielnych tomach (ICMB, ICMI, ICME), a wersja na CD zawiera wszystkie trzy cenniki (ICMBIE).

Do wyceny maszyn i urządzeń służy „Cennik maszyn i urządzeń”. Umożliwia on prawidłowe określenie wartości maszyn i urządzeń przy sporządzaniu kosztorysów inwestorskich, jak również ZZK lub WKI. Cennik zawiera ceny maszyn i urządzeń dla wybranych grup, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych.

www.e-Bistyp.pl to internetowa baza cen robót, asortymentów robót, obiektów, cen materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, najmu sprzętu budowlanego oraz maszyn i urządzeń.

Datacomp
Firma Datacomp wychodząc naprzeciw potrzebom kosztorysantów przygotowała wraz z producentami wdrażającymi nowe technologie robót budowlanych także nowe katalogi nakładów rzeczowych. Opracowane katalogi dotyczą zastosowania kotw: KRN DC-03 „Kotwy chemiczne Koelner–RAWL” i KRN DC-04 „Kotwy mechaniczne Koelner–RAWL” oraz technologii domu energooszczędnego: KRN DC-11 „Termo Organika ETS Dom”. W katalogach dostajemy informacje o nowych technologiach oraz odpowiednie normy dla produkcji budowlanej w zakresie robocizny, materiałów i sprzętu. Nowe katalogi przyczyniają się do dokładniejszej kalkulacji kosztów związanych ze stosowaniem technologii w nich zawartej.


Katalog KRN DC-04 „Kotwy mechaniczne Koelner–RAWL” opracowany przez firmę Datacomp
Rys. Datacomp


Koprin
Firma Koprin współpracując z Instytutem Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa wydaje zbiór cen rynkowych przygotowanych przez ekspertów kosztorysowania z całej Polski. Składa się z cen jednostkowych robót z najczęściej wykorzystywanych katalogów norm, cen jednostkowych zagregowanych pozycji kosztorysowych oraz cen materiałów i sprzętu do kosztorysowania szczegółowego.

Koprin wydaje cenniki w formie wydawnictw elektronicznych dwa razy w roku i rozprowadza je na płytach CD oraz przez Internet. Kosztorysanci korzystają z nich przez załączoną przeglądarkę lub importują do programu kosztorysowego.


Informator „Ceny pozycji katalogowych Euro-CPK” udostępniany przez firmę Koprin. Zawiera ceny jednostkowe robót z najczęściej wykorzystywanych katalogów norm
Rys. Koprin


Informator „Ceny pozycji katalogowych Euro-CPK” zawiera ceny jednostkowe robót z najczęściej wykorzystywanych katalogów norm. W cenniku opublikowano składniki RMS cen jednostkowych, dzięki czemu ceny robót można dostosować do warunków regionalnych lub zakładowych zmieniając stawki robocizny, narzuty i stosując własne (regionalne) mnożniki do cen materiałów i sprzętu.

Kolejna pozycja – „Ceny robót budowlanych Euro-CRB” zawiera ceny jednostkowe zagregowanych pozycji kosztorysowych dla robót budowlanych i remontowych dla budownictwa jednorodzinnego. Przy każdej pozycji podano wyszczególnienie robót uwzględnionych przy wycenie. Z kolei „Informator cen materiałów i sprzętu Euro-RMS” zawiera ceny materiałów i sprzętu wykorzystywane do kosztorysowania szczegółowego. Koszty zakupu materiałów oraz koszty jednorazowe dla sprzętu uwzględnione w cenach jednostkowych, ustalone zostały na podstawie krótkookresowych badań rynkowych. Średnie ceny pracy sprzętu ciężkiego zawierają koszty jednorazowe obliczone na podstawie cen usług jednorazowych zebranych z rynku. W obliczeniach tych przyjęto przeciętne odległości przewozu sprzętu i najczęściej powtarzające się krotności jego przerzutów wraz z montażem i demontażem.

Orgbud-Serwis
Orgbud-Serwis od 22 lat opracowuje „Serwis Informacji Cenowych Budownictwa”, będący podstawą kosztorysowania szczegółowego i uproszczonego robót budowlanych oraz szacowania kosztów inwestycji. Przeznaczony jest zarówno dla wykonawców, jak i inwestorów prywatnych oraz zamawiających określających wartość zamówienia publicznego w oparciu o kosztorysy inwestorskie lub planowane koszty robót budowlanych.

Rozbudowane zbiory cenowe Orgbud-Serwis aktualizowane co kwartał zapewniają wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego szybką i skuteczną aktualizację wcześniej wykonanych wycen. Bogaty zestaw wskaźników, opracowanych na różnych stopniach szczegółowości i w różnych układach, zapewnia uzyskanie rzetelnej wiedzy o koszcie inwestycji.


Przykładowy KNR z oferty Orgbud-Serwis
Rys. Orgbud-Serwis


W skład baz cenowych wydawanych w ramach „Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa” Orgbud-Serwis wchodzą:
 • ceny materiałów i pracy sprzętu (wydawnictwo ICCP);
 • stawki robocizny oraz narzuty (wydawnictwo BCB);
 • ceny robót inwestycyjnych: budowlanych – ICRB, instalacyjnych – ICRI, elektrycznych – ICRE, sieci wod.-kan., gaz, i c.o. – ICRS, drogowych – ICRD, energetycznych – ICREn, wyburzeniowych – ICRW, zakładania i konserwacji zieleni – ICRZ;
 • ceny robót remontowych: budowlanych – ICRRB, instalacyjnych – ICRRI, elektrycznych – ICRRE;
 • ceny asortymentów robót (wydawnictwo ICAR);
 • wskaźniki do wyceny elementów robót inwestycyjnych i remontowych w podziale dla obiektów kubaturowych i niekubaturowych (wydawnictwo IWNB).
W ostatnim czasie Orgbud-Serwis wydał następujące katalogi: KNR 9-14 Pokrycia dachów z użyciem pap Icopal typu Szybki Syntan SBS sktywowanych termicznie, KNR 9-15 Roboty izolacyjne w systemie „Bezpieczny Fundament Icopal”, KNR 9-18 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu Amianttt, KNR 9-19 Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń w technologii firmy Belfor.

Wacetob
Uczestnicy procesu produkcyjnego korzystają również z opracowań firmy Wacetob (KNR, KNNR). Firma zajmuje się m.in. tworzeniem narzędzi do szacowania nieruchomości (scalone normatywy, cenniki do wycen wg nowych technologii, itp.). Wydaje miesięcznik „Ceny, Zamawianie i Kosztorysowanie Robót Budowlanych”, w którym można znaleźć:
 • wyjaśnienia i opinie w sprawach nakładów rzeczowych w KNP, KNR, KNNR oraz analiz indywidualnych kalkulacji kosztorysowej robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego, kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku;
 • wskaźniki wzrostu cen robót budowlanych;
 • informacje o cenach obiektów budowlanych;
 • normatywy – tablice na roboty powszechnie występujące, a nie objęte katalogami (KNR, KNNR);
 • zagadnienia aktualizacyjne bazy normatywnej kosztorysowania.

Miesięcznik „Ceny, Zamawianie i Kosztorysowanie Robót Budowlanych” wydawany przez Wacetob
Rys. Wacetob

Wacetob jest również wydawcą (w formie papierowej i na CD) pozycji: „Wycena budynków sposobem szczegółowym – baza danych do metody odtworzeniowej” oraz „Cennik maszyn i urządzeń”.

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 1 (6) 2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe możliwości dla kosztorysantówDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej