Strona główna | ZarządzanieMost do sukcesu

Most do sukcesu

Wdrożenie IFS Applications w Przedsiębiorstwie Robót Mostowych Mosty-Łódź jest unikalnym doświadczeniem. Było to jedno z pierwszych tego typu wdrożeń w sektorze konstrukcyjno-
-budowlanym, gdzie po raz pierwszy zaprojektowano i uruchomiono zintegrowany system klasy ERP, realizujący niezwykle szeroką funkcjonalność, zwłaszcza w sferze projektowej.

Fot. Mosty-Łódź

Firma Mosty-Łódź jest liderem budownictwa mostowego w Polsce – uczestniczyła w konstruowaniu i budowie największych mostów w kraju. Mosty-Łódź od początku działalności są przede wszystkim wykonawcą konstrukcji mostowych, a od kilku lat dodatkowo producentem belek mostowych. W skład rozwiązania wdrożonego w firmie weszły moduły: IFS Finanse, IFS Dystrybucja, IFS Produkcja, IFS Remonty, IFS Projekt, IFS Zasoby Ludzkie i IFS Płace. Użytkowane są przez 50 osób.


Wojciech Pater, dyrektor ds. Przygotowania Produkcji, odpowiedzialny za wdrożenie systemu IFS Applications w firmie Mosty-Łódź
Fot. Mosty-Łódź

Potrzeba lepszych narzędzi IT
W Mostach-Łódź pracuję od 2002 roku. Wtedy firma jeszcze nie przykładała dużej wagi do narzędzi IT. Oczywiście rynek wymuszał stosowanie programów wspomagających księgowość, płace, czy obsługę magazynów, jednak oprogramowanie to nie zapewniało przepływu informacji. Każdy dział pracował osobno, generując niepowiązane ze sobą dane – mówi Wojciech Pater, dyrektor ds. Przygotowania Produkcji, odpowiedzialny za wdrożenie systemu IFS Applications w Mostach-Łódź.

W pewnym momencie dostrzeżono, że firma przekroczyła masę krytyczną pod względem obrotów, liczby zatrudnionych osób i realizowanych kontraktów, a także że zaczęła borykać się z zalewem informacji.

Chcieliśmy, aby upoważnieni użytkownicy mieli dostęp do istotnych dla nich danych, zgromadzonych w jednym miejscu. Dlatego podczas kolejnych narad z kierownictwem, sugerowałem szybkie wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie. Taki system miał nam pomóc w uzyskiwaniu informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania firmą – dodaje Wojciech Pater.

W tamtych czasach branża budowlana nie była jeszcze przygotowana na wdrażanie systemów tego typu. Dlatego podczas wstępnego badania rynku, Mosty-Łódź skorzystały z pomocy firmy doradczej, która przeprowadziła postępowanie przetargowe. Stworzono mapy procesów, określono wymagania wobec systemu i jego funkcjonalności oraz sformułowano finalne zapytanie ofertowe zawierające około tysiąca szczegółowych pytań. Skierowano je do największych dostawców systemów wspomagających zarządzanie w Polsce.

O wyborze dostawcy zadecydował stosunek jakości do ceny, ale nie tylko. System zrobił na nas największe wrażenie podczas prezentacji i był najbardziej przyjazny dla użytkownika. Duże znaczenie miał też profesjonalizm konsultantów i ich podejście do klienta. Dlatego wybraliśmy IFS Applications – uzasadnia Wojciech Pater.

Specyfika i szeroki zakres wdrożenia
Mosty-Łódź postanowiły w ramach rozwiązania włączyć moduły wspomagające wszystkie działy firmy. Kluczowe dla jej funkcjonowania były jednak sfery projektowa i logistyczna, w tym transport. Zdecydowano się także na wdrożenie modułów obsługujących księgowość, produkcję, remonty, gospodarkę magazynową, zasoby ludzkie oraz płace. Unikalność systemu wdrażanego w branży budowlanej po raz pierwszy w tak szerokim zakresie, wynikała ze specyfiki działalności Mostów-Łódź.

Realizujemy projekty jednostkowe – każdy budowany most jest inny, chociaż może posiadać standardowe elementy. Dlatego moduł projektowy był dla nas wyjątkowo ważny, a jego wdrożenie wymagało unikalnego podejścia. Wspólnie z konsultantami IFS prześledziliśmy opracowane mapy procesów pod kątem ich realizacji w systemie. W niektórych przypadkach trzeba było dostosowywać system, w innych procesy – mówi o specyfice wdrożenia Wojciech Pater.

Wdrożenie rozpoczęto od przeprowadzenia analizy i korekty procesów zachodzących w Mostach-Łódź. Następnie zakupiono licencję i rozpoczęto instalację oprogramowania. Zostały powołane wspólne zespoły wdrożeniowe, składające się z konsultantów IFS i kluczowych użytkowników ze strony Mostów-Łódź – kierowników poszczególnych działów. Kilkuosobowe zespoły robocze weryfikowały i modyfikowały przyjęte wcześniej ustalenia.

Ostatnie miesiące wdrożenia były dla nas niezmiernie pracowite. Dzięki boomowi na rynku budowlanym, realizowaliśmy olbrzymią liczbę kontraktów. Tak więc oprócz zasadniczych licznych obowiązków, pracownicy musieli zajmować się także wdrażaniem systemu. Jak przewidywaliśmy, na największe trudności natrafiliśmy w sferze projektowej. Działo się tak, z dwóch powodów. Po pierwsze, projekty są realizowane w terenie. Do łączności musieliśmy wykorzystywać zestawy satelitarne, ponieważ w niektórych miejscach zawodziła nawet łączność radiowa. Po drugie projekty realizujemy w różnych miejscach. W centrali zawsze można się spotkać i porozmawiać. Natomiast budowy dzielą setki kilometrów, a przemieszczanie się kierownictwa pomiędzy placami budów byłoby bardzo czasochłonne. Mimo że zakładaliśmy bogatą funkcjonalność dla końcówek systemu instalowanych na budowach, na obecnym etapie musieliśmy się z tego wycofać. Wiele funkcji, które były planowane do realizacji w terenie jest nadal realizowanych w centrali – dodaje Wojciech Pater.

Obecnie funkcjonują wszystkie moduły określone w kontrakcie, w tym IFS Finanse, IFS Dystrybucja, IFS Produkcja, IFS Remonty, IFS Projekt, IFS Zasoby Ludzkie oraz IFS Płace. Gospodarka magazynowa będzie dalej usprawniana, ponieważ dane dotyczące magazynów nie są obecnie wprowadzane na bieżąco. Trudności stwarza rozproszona struktura przyjmowania dostaw, wynikająca z konieczności budowy magazynów na każdym placu budowy.

Modułem wiodącym jest IFS Projekt, wykorzystywany do wyceny realizowanych przedsięwzięć oraz do analizy ich rentowności i stopnia wykonania. IFS Remonty wykorzystywany jest do obsługi rozbudowanego parku maszynowego Mostów-Łódź. Efektywnie funkcjonuje również moduł IFS Produkcja, wykorzystywany do planowania, realizacji i rozliczenia produkcji prefabrykatów na potrzeby prowadzonych projektów. IFS Dystrybucja odpowiada z kolei za całą obsługę logistyczną prowadzonych przedsięwzięć. Wszystkie zdarzenia gospodarcze rejestrowane w obszarach objętych wdrożeniem znajdują swoje odbicie w module IFS Finanse. Moduły IFS Zasoby Ludzkie i IFS Płace umożliwiają raportowanie czasu pracy pracowników firmy i rozliczenie ich odpowiednio w formie wynagrodzeń. Raporty dla kierownictwa, których generowanie znacznie upraszcza wykorzystanie systemu IFS Applications dotyczą przede wszystkim finansowego stanu przedsiębiorstwa, a więc osiąganych wyników – zysków, strat, zużycia materiałów, wydajności sprzętu, przepracowanych godzin i wielu innych czynników.

Ze względu na szereg zmian organizacyjnych w Mostach-Łódź, ciągle jest modyfikowany kluczowy dla funkcjonowania firmy moduł IFS Projekt. Istnieje też potrzeba, aby w przyszłości system opisywał postęp prac i wizualizował to, co zostało wykonane. Planowana jest również integracja z systemem IFS Applications oprogramowania wykorzystującego technologię GPS do zarządzania flotą pojazdów.

Mimo że system jest nadal rozwijany w części obsługującej projekty, już można dostrzec korzyści, jakie płyną z wdrożenia. Należą do nich niewątpliwie organizacyjne uporządkowanie firmy oraz dostęp na bieżąco do danych gromadzonych w jednej bazie. Teraz możliwe jest szybkie przeprowadzenie procesu roszczeniowego wobec kontrahenta. Roszczenia należy udowodnić i uzasadnić, a wymaga to przytoczenia wielu danych.

Mosty-Łódź dużą korzyść widzą również w raportowaniu godzin pracy i nadliczbowych przez dział kadr.

Z konsultantami IFS bardzo dobrze nam się współpracuje. Zawsze szukają optymalnego rozwiązania, tym bardziej, że było to jedno z pierwszych wdrożeń zintegrowanego systemu informatycznego w branży konstrukcyjno-budowlanej w Polsce. Uczyliśmy się od siebie nawzajem. My – systemu, oni – specyfiki nowej branży, gdzie każdy projekt jest inny. Decydując się na wdrożenie systemu klasy ERP na taką skalę, uważamy się za pionierów w tym segmencie rynku. Poszliśmy szerokim frontem i trudno nam sobie wyobrazić pracę bez systemu IFS Applications – nie ma wątpliwości dyrektor Wojciech Pater.

Korzyści z wdrożenia IFS Applications:
  • Wprowadzenie zmian organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie firmy
  • Udoskonalenie wybranych procesów biznesowych
  • Uporządkowanie danych i udostępnienie ich w jednym miejscu
  • Kontrola rozliczania należności od kontrahentów
  • Ułatwienie rozliczania czasu pracy
Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 2 (7) 2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Wspomaganie projektowania konstrukcji mostowych
Obciążenia ruchome konstrukcji mostowych
Brigade - projektowanie konstrukcji mostowych
Analiza konstrukcji mostowych
Obciążenia ruchome konstrukcji mostowych w Brigade/Plus
Nowoczesne projektowanie mostów
Efektywne projektowanie mostówDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej