Strona główna | ZarządzanieSystem Planista 2010 Net

System Planista 2010 Net

Branża budowlana doczekała się nowoczesnego narzędzia przeznaczonego do planowania, zarządzania, ewidencji zdarzeń i kontroli realizacji przedsięwzięć. Jest nim System Planista 2010 Net. Warto także zwrócić uwagę na inne wersje tego systemu.

Rys. PMC Piotr Chyliński

Poza wymienionymi we wstępie właściwościami system Planista 2010 Net ma możliwość czytania kosztorysów wykonanych w programach przeznaczonych do kosztorysowania. Możliwość ta pozwala na automatyczne wykorzystanie danych zawartych w kosztorysach do sporządzenia harmonogramów przedsięwzięć. W szczególności wykorzystywane są takie informacje jak wartości robót, asortyment, ilości i ceny materiałów oraz limity robocizny i sprzętu zaplanowane do wykonania poszczególnych zadań.

Oprogramowanie pozwala na ewidencję używanych nakładów i porównanie nakładów użytych z ilościami planowanymi. Analiza ta umożliwia uchwycenie sytuacji, w których doszło do przekroczenia zakładanych norm zużycia nakładów, kupna materiałów po zawyżonych cenach, zmiany asortymentu materiałów itp. Pozwala na rejestrację postępu robót i tym samym pozwala na dokonanie kontroli terminów realizacji poszczególnych zadań oraz porównanie planowanych terminów rozpoczęcia i zakończenia robót z terminami rzeczywistymi. Dzięki dostępności w bazie informacji dotyczącej planowanych terminów i kosztów oraz rzeczywistych terminów i kosztów można dokonać analizy przedsięwzięcia budowlanego metodą wartości uzyskanej, w której wyznaczane są współczynniki kosztów oceniające poziom wydatków i współczynniki harmonogramu oceniające stan postępu robót w czasie.

Program wspomaga też zarządzanie pracą podwykonawców, rejestrując umowy, terminy, zaangażowania w realizacji inwestycji czy kontrolę właściwego rozliczania się z nimi.

W systemie dodane są dodatkowe moduły np. magazyn główny i magazyny towarów niewbudowanych przypisanych do poszczególnych budów, moduł rejestracji pracy maszyn, czy moduł rejestracji pracy pracowników.

W ofercie producenta jest też możliwość dopasowania oprogramowania do szczególnych potrzeb użytkownika, jak przyjętego w firmie sposobu zarządzania budowami, systemu obiegu i rejestracji dokumentów itp. Zadania tego typu realizowane są w ramach działalności usługowej firmy.

Program pracuje z wykorzystaniem bazy danych, do której wszyscy użytkownicy zapisują informacje o swoich budowach. Do bezpośredniej komunikacji użytkowników z bazą danych wykorzystana jest nowoczesna technologia umożliwiająca realizację tej komunikacji zarówno przez sieć lokalną, jak też przez sieć internetową.

Typowe zastosowanie znajduje w obszarze planowania, kontroli i rozliczania inwestycji. Cena brutto: 3050 zł (serwer programu + pierwsze stanowisko użytkownika), 1586 zł (kolejny użytkownik).

Warto także zwrócić uwagę na inne wersje Planisty. Wersja 6.5 przeznaczona jest do sporządzania harmonogramów robót dla różnych branż: budowlanych, montażowych, instalacyjnych i innych. Czyta kosztorysy wykonane różnymi programami. Zakres funkcji tej wersji jest wystarczający, aby wykonać harmonogram budowlany oraz uzyskać okresowe zestawienia zapotrzebowania na nakłady, np. finansowe czy rzeczowe. Przy wykonywaniu harmonogramu pomocna może być metoda PERT. Pozwala ona na uzyskanie wykresu sieciowego przedsięwzięcia, w którym wyznaczana jest jego ścieżka krytyczna i rezerwy czasu dla czynności nie krytycznych. Program wyposażony jest w dodatkowe narzędzia, w tym m.in. filtrowanie i sortowanie harmonogramów, czynności hamakowe odzwierciedlające koszty czasu (np. koszt wynajmu rusztowań), czy specjalistycznego sprzętu.

Planista Plus jest z kolei odmianą przeznaczoną do planowania prac liniowych. Szczególną właściwością tego programu jest możliwość opisywania prac w skali drogi. Za opis ten odpowiada osobny moduł, w którym całą trasę kontraktu można podzielić na sekcje i odpowiednio je opisać. W programie tym można włączyć, nad tradycyjnym harmonogramem belkowym, cyklogram, który będzie ilustrował w skali drogi tempo oraz kierunek prowadzenia prac liniowych na poszczególnych sekcjach oraz wskazywał ewentualne punkty przecięcia się tych prac, jeżeli będą one prowadzone na tych samych sekcjach, ale w przeciwnych kierunkach. Cena brutto w tym przypadku wynosi 2061,80 zł (za pierwsze stanowisko).

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 1 (10) 2011
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej