Strona główna | ZarządzanieSystem Planista BD 2009

System Planista BD 2009

System Planista BD 2009 jest bazodanowym rozszerzeniem programu Planista, który funkcjonuje na rynku od kilkunastu lat i posiada rozwinięty moduł modelowania przedsięwzięć budowlanych pozwalający na wykorzystanie kosztorysów. System służy do kompleksowej obsługi procesu budowlanego.

Schemat funkcjonowania programu System Planista BD 2009
Rys. PMC Piotr Chyliński

System Planista BD 2009 w szczególności wykorzystywany jest do planowania procesu budowlanego, sterowania jego przebiegiem oraz rozliczenia pod kątem zgodności z wyznaczonymi budżetami.

Baza danych, na której osadzony jest program umożliwia: szerokie gromadzenie danych, szybkie ich przetwarzanie, pracę na tym samym zbiorze danych wielu osobom rozlokowanym w różnych miejscach. Baza umożliwia również definiowanie użytkowników, którym można indywidualnie określać zakres uprawnień dostępu do danych. Tym samym można podzielić bazę ze względu na funkcje, które realizować będą poszczególni uczestnicy procesu budowlanego.

Wspomaganie planowania procesu budowlanego
Wspomaganie planowania procesu budowlanego przez System Planista można podzielić na cztery fazy: specyfikacja robót, budżetowanie zadań, harmonogramowanie, modelowanie przepływów pieniężnych.

Specyfikację robót można sporządzić w programie samemu, można przenieść z arkusza Excel w przypadku gdy dana jest w tej formie przez inwestora lub dokonać importu danych z kosztorysu wykonanego innym programem.

Budżetowanie finansowo-rzeczowe polega na wyznaczeniu dla poszczególnych zadań planowanych kwot wydatków oraz limitów zużycia dla materiałów, robocizny i sprzętu. Dane te można uzyskać z importowanych do programu kosztorysów lub z bazy własnej, która przechowuje informacje o własnych normatywach i dane o poniesionych kosztach na innych budowach realizujących podobne zadania.


Miesięczne bilanse przychodów i rozchodów uwzględniające terminy płatności zaistniałych zobowiązań

Rys. PMC Piotr Chyliński

Harmonogramowanie to modelowanie przedsięwzięcia, którego efektem graficznym jest harmonogram prac odwzorowany na osi czasu. Do modelowania przedsięwzięcia można posłużyć się analizą sieciową umożliwiającą odwzorowania zależności pomiędzy czynnościami oraz umożliwiającą wyznaczanie ścieżek krytycznych.

Modelowanie przepływów pieniężnych polega na związaniu z każdą czynnością określonej kwoty przychodu i rozchodu oraz odwzorowaniu sposobu ich płatności. Program dokonuje bilansu tych płatności i rysuje wykres dla ustalonych odcinków czasowych.

Sterowanie przebiegiem procesu budowlanego
Sterowanie przebiegiem procesu budowlanego obejmuje: obszar zaopatrzenia materiałowego, zabezpieczanie na czas sprzętu i ludzi (w tym podwykonawców), zachowanie płynności finansowej.

Elementem warunkującym zaopatrzenie budowy w materiał na czas jest informacja o terminach ich zapotrzebowania. Informację tą można uzyskać z harmonogramu, jeżeli wcześniej materiały zostały dołączone do opisu czynności np. przez wykorzystanie kosztorysu opisującego daną budowę. Informacje o zapotrzebowaniu na materiał powinny dotrzeć do osób odpowiedzialnych za zaopatrzenie z takim wyprzedzeniem, które umożliwi rozpoznanie rynku i wysłanie stosownych zamówień. Program wspomaga procesy zaopatrzenia przypominając o podjęciu koniecznych działań w odpowiednim czasie.

Zabezpieczenie na czas sprzętu i ludzi możliwe jest przez – z jednej strony umieszczenie w bazie listy ludzi i sprzętu wraz z kalendarzami ich dostępności i z drugiej zaś przez zbilansowanie w czasie zgłoszonego zapotrzebowania pobranego z harmonogramów. Program informuje o konfliktach dostępności, co pozwala zmienić harmonogram pod kątem danego ograniczenia lub zabezpieczyć dodatkowe nakłady z zewnątrz.

Sterowanie procesem budowlanym tak, aby zachować płynność finansową możliwe jest przez zestawianie pojawiających się zobowiązań z dokonanymi i planowanymi przychodami oraz jednoczesne porównanie realizujących się przychodów i rozchodów ze zbudowanym wcześniej modelem obrotu finansowego.

Rozliczanie budowy
Rozliczanie budowy obejmuje: rozliczenie zużycia materiałów pod kątem wartości asortymentu, ilości i ceny; ilości, ceny i wartości robocizny; ilości, ceny i wartości pracy sprzętu; pozostałe koszty.

Rozliczanie zużycia materiałów rozwiązane jest w specyficzny dla branży budowlanej sposób. Na etapie planowania procesu budowlanego ustalane są limity materiałowe, które zawierają pewien stopień uogólnienia np. spotykane w KNR „gwoździe budowlane gołe” opatrzone są indeksem i jednostką miary. Materiałowi temu przypisana jest w kosztorysie określona cena i określona ilość planowanego zużycia. Aby program mógł zbilansować zużycie gwoździ na budowie należy wpisywać do bazy zakupy konkretnych gwoździ opisując zakup indeksem z KNR oraz należy zadbać o wpis zakupu określając ilość we właściwej jednostce miary. Do wywoływania indeksów i przeliczania jednostek miary służą procedury pomocnicze wbudowane w program. Powodują one przywołanie z bazy materiału po rozpoznaniu przez program pierwszych wpisywanych znaków jego nazwy lub indeksu.

Schemat przepływów materiałów rejestrowany w systemie
Rys. PMC Piotr Chyliński


Rejestrowane koszty można związać z budową oraz dowolną czynnością zwykłą lub zbiorczą zawartą w specyfikacji robót danej budowy, a także z dostawcą i odbiorcą (brygadą, podwykonawcą itp.).

Rozliczanie ilości, ceny i wartości robocizny oraz sprzętu odbywa się w podobny sposób jak rozliczanie materiałów.

Funkcje kontrolne i ostrzegające o zagrożeniu
Funkcje kontrolne i ostrzegające o zagrożeniu polegają na wskazywaniu miejsc przekroczenia budżetów, sygnalizowaniu opóźnień w realizacji prac, przypominaniu o terminach wykonania zadanych czynności i kontroli faktur na podstawie zarejestrowanych w systemie kosztów.

Analiza budżetów, w tym ich przekroczenia, odbywa się w systemie automatycznie przez porównanie zarejestrowanych kosztów z ustalonymi limitami. Informacje z analizy przedstawiane są w formie tabelarycznej i w postaci wykresów.Okienko, w którym rejestrowane są koszty materiałowe, robocizny, sprzętu oraz pozostałe. O tym jaki rodzaj kosztu jest ewidencjonowany wskazujemy w polu „Rodzaj”
Rys. PMC Piotr Chyliński

Sygnalizowanie opóźnień i przyspieszeń w realizacji prac odbywa się przez porównanie raportów o postępie robót z aktualnym harmonogramem. Informacje te mogą być podstawą do korekty harmonogramu.

W systemie można określić działania np. wysłanie zapytania ofertowego, którym nadaje się terminy wykonalności lub program sam nadaje terminy na podstawie harmonogramu, a następnie włącza opcje kontroli wykonania działań. W przypadku gdy działania nie zostaną wykonane w terminie system sygnalizuje ten fakt.Postać graficzna harmonogramu z zaznaczoną ścieżką krytyczną i procentem zaawansowania prac
Rys. PMC Piotr Chyliński


Informacje o fakturach System Planista pobiera z zewnątrz, z systemów finansowo-księgowych. Każda faktura dotycząca kosztów poniesionych na budowie powinna mieć pełne odzwierciedlenie wartościowe w danych zarejestrowanych w Systemie. Szczególnie dotyczy to faktur wypisywanych okresowo na usługi czy materiały dostarczane etapami na podstawie dokumentów PZ. Faktury, które nie mają pełnego odzwierciedlenia figurują w systemie jako nie skorygowane.

Producent programu Planista:
Programowanie Maszyn Cyfrowych Piotr Chyliński
51-671 Wrocław
ul. 9 Maja 62/5
tel. (0-71) 348-06-56
tel. kom. (600) 33-50-67
GG 4786246
www.planista.com.pl
e-mail: planista@planista.com.pl
Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 1 (2) 2009
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej