Strona główna | ZarządzanieCztery wersje Planisty

Cztery wersje Planisty

Programy z serii Planista stanowią wygodne narzędzie służące do planowania i zarządzania budowami. Programy z tej serii dostępne są w czterech wersjach.

Miesięczne bilanse przychodów i rozchodów uwzględniające terminy płatności zaistniałych zobowiązań
Fot. Planista

Wersja uproszczona nosi nazwę Planista-Harmonogram, wersja podstawowa – Planista 6.5, wersja poszerzona o dodatkowy moduł przeznaczony do planowania prac liniowych to Planista Plus i wersja oparta na bazie danych – Planista BD 2008.

Wszystkie wersje osadzone są na trzonie programowym, który jednocześnie stanowi zakres funkcjonalności wersji Harmonogram. Program pozwala na:
 • specyfikowanie zadań w strukturze dwupoziomowej,
 • czytanie kosztorysów wykonanych prawie wszystkimi istniejącymi na polskim rynku programami do kosztorysowania i wykorzystanie informacji o nakładach rzeczowych, środkach finansowych i pracochłonności robót w procesie planowania,
 • modyfikowanie wszystkich danych kosztorysowych i dopisywanie dodatkowych – dane kosztorysowe przechowywane są w odrębnych strukturach, dzięki czemu nie zanika ich pierwotna postać w całym procesie planowania,
 • określenie czasu trwania poszczególnych zadań,
 • modyfikowanie pracochłonności przewidzianej w kosztorysach przez użycie współczynnika wydajności własnej dla poszczególnych robót,
 • przypisanie do zadań zasobów stałych i zmiennych,
 • rozmieszczenie zadań na skali czasu w postaci harmonogramu belkowego,
 • powiązanie zadań siecią zależności, która umożliwia wyznaczenie ścieżki krytycznej w całym przedsięwzięciu oraz rezerw czasu dla pozostałych czynności,
 • sporządzenie zapotrzebowania zestawień na poszczególne nakłady oraz środki finansowe w układzie dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz kwartalnym,
 • rejestrację postępu robót i wizualizację opóźnień,
 • przenoszenie do Ms Excel szerokiego zakresu danych,
 • zapisywanie obrazu harmonogramów w różnych formatach *.wmf, *.gif, *.jpeg, *.bmp co pozwala na umieszczanie ich m.in. w dokumentacji przygotowywanej w Ms Word,
 • zabezpieczenie harmonogramu hasłem.
W wersji pełnej Planista 6.5, dodano szereg procedur rozszerzających możliwości planowania o:
 • specyfikowanie zadań w strukturze wielopoziomowej,
 • dodatkowe znaczniki do opisu cech czynności, które umożliwiają m.in. wyodrębnianie z harmonogramu prac poszczególnych podwykonawców czy określonych fragmentów obiektu i tworzenie zestawień materiałowych czy finansowych wyłącznie dla nich,
 • kotwice, inaczej daty graniczne i charakterystyczne, stanowiące ograniczenia czasowe dla poszczególnych czynności,
 • możliwość szerokiego filtrowania i sortowania harmonogramu,
 • możliwość uwzględnienia w modelu przedsięwzięcia kosztów związanych z czasem np. koszty wyłączeń, dzierżawy, ewentualnych kar umownych itp. za pomocą tzw. czynności hamakowych,
 • tzw. czynności etapowe dla prac realizowanych „na raty”,
 • zapisywanie harmonogramu w formacie *.mdb służącemu do wymiany danych pomiędzy Planistą a Ms Project,
 • dodatkowe procedury zawarte w module „Wykresy” służące do wizualizacji,
 • możliwość modelowania obrotu finansowego uwzględniającego kwoty wpływów i wydatków związanych z czynnościami, a także terminy ich płatności.
Wersja Planista Plus przeznaczona jest głównie dla firm budujących drogi i autostrady. Zawiera ona dodatkowe procedury umożliwiające podzielenie całej trasy kontraktu na sekcje. Poszczególnym czynnościom lub ich częściom, których realizacja ma charakter liniowy, można przypisać odpowiednie sekcje i określić na nich kierunek prac.

Wizualizacja robót liniowych możliwa jest w postaci cyklogramu, widocznego nad tradycyjnym harmonogramem rysowanym w postaci belkowej. Dzięki przypisaniu sekcji do prac liniowych, postęp robót dla tych prac można dodatkowo określić aktualnym położeniem frontu roboczego, wyrażonym w jednostkach opisujących długość sekcji.


Przykładowe zestawienie zapotrzebowania na materiały
Fot. Planista

Ta wersja programu zawiera ponadto specjalny formularz, przeznaczony do opisu obiektów występujących na trasie, na której prowadzone są prace. Obiekty te mogą stanowić tzw. przeszkody dla prac liniowych, zjazdy czy wjazdy na sekcje, wiadukty, cieki wodne itp. Opis ten nanosi się na siatkę, która w osi poziomej odzwierciedla długość trasy, a w osi pionowej może odzwierciedlać – w zależności od potrzeb – poszczególne nitki autostrady, pobocza, trakcje elektryczne itp.

Każda odmiana programu posiada bezpłatną przeglądarkę harmonogramów, którą jest jej wersja demo. Pozwala ona dodatkowo wydrukować harmonogram lub zapisać obraz w następujących formatach: *.wmf, *.gif, *.jpeg, *.bmp. Ograniczeniem wersji demo jest możliwość sporządzania harmonogramów jedynie do pięciu czynności. Przy odczycie większego harmonogramu program przechodzi w tryb pracy tylko do odczytu. Wersje demo można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej.

Jak wspomniano na początku program Planista BD 2008 oparty jest na bazie danych. Podstawowe cechy tej wersji to:
 • bezpłatny system zarządzania bazą danych – Firebird 2.0,
 • zapisywanie wielu informacji zawartych w poszczególnych harmonogramach do baz danych,
 • zapisywanie harmonogramów do pliku *.pla,
 • raportowanie do bazy postępu prac,
 • rejestracja w bazie kosztów, a w szczególności zużycia nakładów rzeczowych z przypisaniem do poszczególnych budów, czynności i określonych wykonawców,
 • rejestrowanie uzyskiwanych przychodów,
 • jednoczesne przeglądanie wszystkich budów zarejestrowanych w bazie,
 • łatwe uzyskiwanie zestawień zapotrzebowania na zasoby jednocześnie z wielu budów,
 • przechowywanie informacji o zasobach firmy takich jak ludzie i maszyny oraz informacje o dostępności tych zasobów,
 • tworzenie cen robót, których można użyć przy planowaniu nowych inwestycji i jednoczesna analiza kosztów rzeczywistych,
 • praca z programem w systemie wielodostępu.
Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 1 (1) 2008

CZYTAJ WIĘCEJ

Program PlanistaDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej